Pokaż na mapie
 Podole
 I Rzeczpospolita
 Bracławskie

 BATOH
Batóg, Batów, ukr. Батіг, Batih

Miejscowo¶æ nad rzek± Boh koło Ladyżyna, niedaleko góry Batoh, na południe od Bracławia. Miejsce klêski wojsk Rzeczypospolitej (1652) w walce z Kozakami.

Przywódca zbuntowanych Kozaków, Bohdan Chmielnicki zorganizował wiosn± 1652 roku wyprawê do Mołdawii, aby zdobyæ dla syna Tymofieja rêkê Roksany, córki hospodara mołdawskiego Lupula. Chc±c temu zapobiec wyruszyła naprzeciw 15-tysiêczna armia polska, dowodzona przez hetmana Mikołaja Kalinowskiego (wziêtego wcze¶niej do niewoli przez Kozaków pod Korsuniem w 1648 roku).

Pod Batohem, w pobliżu współczesnej wioski Czetwiertniówka (Èietviertinivka) 1-2 czerwca (22-23 maja wg kalendarza juliańskiego) 1652 roku doszło do bitwy z Kozakami (kilka tysiêcy) i Tatarami (30 tys.) pod wodz± Chmielnickiego, zakończonej całkowit± klêsk± Polaków.

Po bitwie Tatarzy dokonali rzezi 8 tysiêcy jeńców polskich. Zginêli w¶ród nich Marcin Kalinowski, hetman polny koronny i jego syn Samuel, Zygmunt Przyjemski, Marek Sobieski, starosta krasnostawski, brat przyszłego króla Jana III, Jan Odrzywolski, kasztelan czernichowski i starosta winnicki.

Wynikiem przegranej przez wojska polskie bitwy było zerwanie ugody miêdzy Rzeczpospolit± i Kozakami, zawartej (1651) w Białej Cerkwi i przywrócenia warunków ugody zborowskiej.

Po bitwie Chmielnicki, formalnie jeszcze wci±ż mieni±cy siê poddanym polskiego króla napisał list do carskiego wojewody Putywla kniazia Fiodora Chyłkowa z wie¶ci± dla cara o zwyciêstwie.

Pod wrażeniem klêski i masakry żołnierzy, obraduj±cy od 23 lipca do 17 sierpnia 1652 roku sejm Rzeczypospolitej klêski uchwalił podatki na utworzenie 50-tysiêcznego wojska i mianował Stanisława Rewerê Potockiego hetmanem wielkim koronnym.

Kilkana¶cie lat póŒniej (1666) 6-tysiêczny korpus wojska Rzeczypospolitej pod wodz± regimentarza Małachowskiego zaatakował pod Batohem 60 tysiêczn± armiê kozacko-tatarsk± Piotra Doroszenki i został rozbity.

Od 1991 wioska w rejonie tro¶cianieckim obwodu winnickiego Ukrainy.


Wydrukuj stronê